حق بیمه

مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

اما کارفرمایان حق بیمه کارگر را بر اساس چه آیتم هایی باید پرداخت نمایند و یا بهتر است بگوییم چه پرداخت هایی مشمول کسر بیمه میشود و چه پرداخت هایی مشمول کسر بیمه نمی باشد:

 • تمام مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که به صورت مزد ٬ حقوق ٬ کارمزد و یا کار آموزی به بیمه شده داده می شود مشمول کسر حق بیمه می باشد٬ به شرح زیر:
 1.  فوق العاده های شغل
 2. اضافه کاری
 3. شب کاری
 4. نوبت کاری
 5. فوق العاده خارج از مرکز
 6. فوق العاده انجام کار سخت و زیان آور
 7. کمک هزینه خواربار و مسکن
 8. مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
 9. فوق العاده های ثابت و نظایر آنها
 10. پاداش
 • بر اساس مفاد شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۳ مزایای پرداختی  به بیمه شدگان به شرح ذیل از پرداخت حق بیمه معاف می باشند  و کارفرمایان کارگاه های مشمول می بایست در زمان پرداخت حقوق و مزایا ی مشمول حق بیمه موارد مذکور را مد نظر قرار دهند:
 1. بازخرید ایام مرخصی
 2. کمک هزینه اولاد
 3. فوق العاده ماموریت و هزینه سفر
 4. عیدی
 5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوارباردر ایام بیماری
 6. حق شیر
 7. پاداش نهضت سواد آموزی
 8. حق تضمین
 9. حق سنوات (مزایای پایان کار)
 10. پاداش افزایش تولید
 11. حق همسر